Support
professor health product
090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealth
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
guest

Post : 12/05/2017 19:28     Forum: สาระน่ารู้  >  โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

 โรคหลอดเลือดสมอง


โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยเป็น อันดับต้น ๆ ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการ ทางระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน โดยการรักษา 
 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 
1. ความดันโลหิตสูง 
2. เบาหวาน เป็นปัจจัยสำาคัญรองมาจากภาวะความดันโลหิตสูง
3. ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความ ดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง
4. ไขมันในเลือดสูง ทำาให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตัน ง่าย เลือดจึงไไหลผ่านไปเลี้ยงสมองได้น้อย จะทำให้สมองขาดเลือด และเป็นอัมพาตในที่สุด
5. การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา จะทำาให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่าย 
6. โรคหัวใจ ได้แก่ โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
7. อายุมากขึ้น ทำให้มีการเสื่อมของหลอดเลือด
8. การดำเนินชีวิต มีความเครียดสูง ไม่รู้จักผ่อนคลาย 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้ดูแลควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้มากที่สุด เท่าที่ ผู้ป่วยสามารถทำาได้ เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ รับประทานอาหารด้วยตนเอง การลุกนั่ง การขับถ่าย โดยผู้ดูแลอาจคอยช่วยเหลือเป็นกรณีไป การกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง จะทำาให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น  ผู้ดูแลควรให้กำาลังใจ และส่งเสริมผู้ป่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง   กระตุ้นผู้ป่วยไม่ให้ลืมร่างกายข้างที่อ่อนแรง โดย จัดวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ข้างที่อ่อนแรง การพูดกระตุ้นให้ผู้ป่วยไม่ลืม ยื่นสิ่งของให้ หรือการ ป้อนข้าวควรเข้าข้างที่อ่อนแรง   กระตุ้นการรับรู้ บุคคล วันเวลา สถานที่ และสังคม โดยจัดให้มี นาฬิกา ปฏิทิน รูปภาพ โทรทัศน์ ให้ผู้ป่วยดู ให้ญาติ หรือผู้ดูแลช่วยบอกถาม พูดคุย หรือให้ผู้ป่วยพูดคุยกับลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ หรือผู้คุ้นเคย  ครอบครัวให้ความรัก ความใส่ใจเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย กระตุ้น ให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวเท่าที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ ผู้ป่วยนอนอยู่แต่บนเตียง เช่น พาผู้ป่วยไปเดินเล่น ออกกำาลังกาย ออกนอกบ้าน ไปสถานที่ต่างๆ บางรายอาจต้องให้มีส่วนร่วมรับรู้ในกิจการงาน ตลอดจนสังคม สมาคม ที่เคยทำามาก่อนบ้างตามความเหมาะสม  ควรทำาความเข้าใจและปลอบโยนเป็นกำาลังใจให้ผู้ป่วย  
ควรมกีารหมนุเวยีนผดู้แูล กรณผีปู้ว่ยชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เนอื่งจาก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน 
มาพบแพทย์ตามนัด รับประทานยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้องและ ครบถ้วน หากมีอาการผิดปกติให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น แขน-ขาอ่อนแรง หรือชามากขึ้น ง่วงซึม  สับสนมากขึ้น พูดไม่ได้  ไม่เข้าใจคำพูดมากขึ้น มีไข้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น  
กรณีที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ให้ติดต่อสถานบริการ ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือศูนย์บริการสาธารณสุขตามสิทธิ การรักษาของผู้ป่วย   หากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยควรปรึกษาทีมสุขภาพ

ที่มาของบทความ
     คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ฉบับผู้ป่วยและผู้ดูแล จัดทำโดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
 

guest

Post : 24/04/2017 11:34     Forum: สาระน่ารู้  >  การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ

 การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ


แผลกดทับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ ผิวหนังมีลักษณะเป็นรอยแดงและมีการแตกทำาลายของผิวหนัง ถ้าไม่ได้รับการ ป้องกันดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะส่งผลให้เกิดแผลกดทับตามมาได้ 
การจัดท่านอน     ควรเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รับแรงกดนานเกินไป ถ้าเปลี่ยนท่านอนแล้ว รอยแดงบริเวณผิวหนังยังไม่หายภายใน 30 นาที อาจจะพิจารณาให้เปลี่ยนท่านอนบ่อยขึ้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยน ท่านอน เช่น นอนหงาย นอนตะแคงซ้าย นอนตะแคงขวา สลับกันไป  
 • การนอนตะแคง    ควรจัดให้นอนตะแคง กึ่งหงาย ใช้หมอนรับ ควรทำาให้สะโพกทำมุม 30 องศา และใช้หมอนรองตามปุ่มกระดูก และใบหู  
 • การนอนหงาย     ควรมีหมอนสอดคั่นระหว่างหัวเข่า ตาตุ่มทั้ง 2 ข้าง ขา 2 ข้าง และรองใต้น่องและขาเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นไม่กดที่นอน  
 • การจัดท่านอน     การจัดท่านอนศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา แต่ถ้าจำาเป็นศีรษะสูงเพื่อให้อาหาร หลังจากให้อาหาร 30 นาที - 1 ชั่วโมง ควรลดระดับลงเหลือ 30 องศา  
 • กรณีที่นั่งรถเข็น     ควรให้มีเบาะรองก้น และกระตุ้นให้เปลี่ยนถ่ายน้ำหนักตัว หรือยกก้นลอยพ้นพื้นที่นั่งทุก 30 นาที 
 • การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด  อุปกรณ์ลดแรงกดอยู่กับที่เช่น ที่นอนที่ทำาจาก เจล โฟม ลม น้ำ หมอน เป็นต้น  
 • การดูแลผิวหนัง    ผู้ป่วยที่มีผิวหนังแห้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำอุ่น หลังทำาความสะอาด ร่างกายควรทาโลชั่น 3-4 ครั้ง / วัน เพื่อป้องกันผิวหนังแตกแห้ง  
 • ผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้   ควรทำาความสะอาดทุกครั้ง ที่มี่การขับถ่ายและซับให้แห้งอย่างเบามือ  ทาวาสลนี หรือ Zinc paste ให้หนา บริเวณผิวหนังรอบๆทวารหนัก แก้มก้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันผิวหนังเปียกชื้น 
 • จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้ผิวหนังอับชื้น  
 • หลีกเลี่ยงการนวดปุ่มกระดูกโดยเฉพาะที่มีรอยแดง จะทำาให้การ ไหลเวียนลดลง  
 • หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนประคบบริเวณผิวหนังที่มีความรู้สึกน้อย หรืออ่อนแรง  
 • ไม่นวดหรือใช้ความร้อนประคบ หรือใช้สบู่กับผิวหนังที่มีรอยแดง  
 • ไม่ใช้ห่วงยางเป่าลมรองบริเวณปุ่มกระดูกเพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ดี  ทำให้เกิดแผลได้ 
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรใช้แรงยกไม่ควรใช้วิธีลาก ไม่ควรเคลื่อน ย้ายตามลำพัง ถ้าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
 • ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ควรอยู่ในท่านั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ที่มาของบทความ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ฉบับผู้ป่วยและผู้ดูแล จัดทำโดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
 

guest

Post : 04/03/2016 13:55     Forum: สาระน่ารู้  >   ผ้ายกตัว...สำหรับเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยและผู้ป่วย

 ผ้ายกตัว...สำหรับเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยและผู้ป่วย

 

                         ปัญหาที่พบบ่อยในการเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยและผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยมักบอบช้ำระหว่างการเคลื่อนย้าย และผู้ดูแลมักมีอาการปวดหลังตามมาเหมือนกับการยกของหนัก    ครอบครัวใดที่มีผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่ร่วมด้วย เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้บาดเจ็บเดินไม่ได้ ผู้พิการ หรือบุพการีผู้สูงวัย จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนของการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในการทำกิจวัตรประจำวันนับตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า การเข้าห้องน้ำ การพาออกนอกบ้าน การขึ้นรถยนต์  ดูแลการหลับนอน จนถึงเช้าของวันใหม่  ล้วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งวันละหลายครั้ง จะมากหรือน้อยขึ้นกับสภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแล  การดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จึงเป็นภาระงานอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยญาติหรือผู้ดูแลที่มีความรัก ความเมตตาผู้ป่วยเป็นพื้นฐาน  ผู้ป่วยจึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้  
 
                 ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นสังคมผู้สูงวัย (aging society) แล้ว แต่พบว่ายังขาดอุปกรณ์ประเภท senior care product ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย    ดังนั้น บริษัททรัพย์นลิน จำกัด  จึงเห็นความสำคัญและเข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  จึงคิดค้นนวัตกรรม  ‘ผ้ายกตัว’  Easy Carry (MITEX)  ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อทำให้ทุกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเรื่องง่าย  ผ่นรองรับและหูจับได้รับการทดสอบความแข็งแรงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 300 กิโลกรัม หุ้มด้วยผ้าฝ้ายอย่างดี (100%cotton) ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายผิวผู้สูงวัย การใช้งานมีให้เลือกหลายขนาดตามส่วนสูงและน้ำหนักของผู้ป่วย นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีนวัตกรรม senior care products อื่นๆอีก อาทิ ผ้ากระเถิบตัว ผ้ายกตัวอาบน้ำ  หมอนป้องกันแผลกดทับ (anti-bedsore pillow)  เบาะเจลรองนอน  เป็นต้น
 
 

guest

Post : 22/02/2016 15:30     Forum: สาระน่ารู้  >  7คุณลักษณะของคนอายุยืน

 

7คุณลักษณะของคนอายุยืน

 

 

guest

Post : 14/01/2016 12:52     Forum: #วีดีโอแนะนำ  >  ผ้ายกตัว

1
Tel: 090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealthEmail: professorhealthproduct@gmail.com