Support
professor health product
090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealth
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

admin | 12-05-2560 | เปิดดู 1194 | ความคิดเห็น 0

 โรคหลอดเลือดสมอง


โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคที่พบบ่อยเป็น อันดับต้น ๆ ในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการ ทางระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน โดยการรักษา 
 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
 
1. ความดันโลหิตสูง 
2. เบาหวาน เป็นปัจจัยสำาคัญรองมาจากภาวะความดันโลหิตสูง
3. ความอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก มีโอกาสเป็นเบาหวาน และความ ดันโลหิตสูง หรืออาจเป็นไปได้ทั้ง 2 อย่าง
4. ไขมันในเลือดสูง ทำาให้ผนังเส้นเลือดแดงไม่ยืดหยุ่น เกิดการตีบตัน ง่าย เลือดจึงไไหลผ่านไปเลี้ยงสมองได้น้อย จะทำให้สมองขาดเลือด และเป็นอัมพาตในที่สุด
5. การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา จะทำาให้หลอดเลือดเปราะ หรือเลือดออกง่าย 
6. โรคหัวใจ ได้แก่ โรคหัวใจวาย โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ
7. อายุมากขึ้น ทำให้มีการเสื่อมของหลอดเลือด
8. การดำเนินชีวิต มีความเครียดสูง ไม่รู้จักผ่อนคลาย 

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน

ผู้ดูแลควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้มากที่สุด เท่าที่ ผู้ป่วยสามารถทำาได้ เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ รับประทานอาหารด้วยตนเอง การลุกนั่ง การขับถ่าย โดยผู้ดูแลอาจคอยช่วยเหลือเป็นกรณีไป การกระตุ้นให้ผู้ป่วยทำากิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง จะทำาให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น  ผู้ดูแลควรให้กำาลังใจ และส่งเสริมผู้ป่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง   กระตุ้นผู้ป่วยไม่ให้ลืมร่างกายข้างที่อ่อนแรง โดย จัดวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ไว้ข้างที่อ่อนแรง การพูดกระตุ้นให้ผู้ป่วยไม่ลืม ยื่นสิ่งของให้ หรือการ ป้อนข้าวควรเข้าข้างที่อ่อนแรง   กระตุ้นการรับรู้ บุคคล วันเวลา สถานที่ และสังคม โดยจัดให้มี นาฬิกา ปฏิทิน รูปภาพ โทรทัศน์ ให้ผู้ป่วยดู ให้ญาติ หรือผู้ดูแลช่วยบอกถาม พูดคุย หรือให้ผู้ป่วยพูดคุยกับลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ หรือผู้คุ้นเคย  ครอบครัวให้ความรัก ความใส่ใจเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย กระตุ้น ให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวเท่าที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ ผู้ป่วยนอนอยู่แต่บนเตียง เช่น พาผู้ป่วยไปเดินเล่น ออกกำาลังกาย ออกนอกบ้าน ไปสถานที่ต่างๆ บางรายอาจต้องให้มีส่วนร่วมรับรู้ในกิจการงาน ตลอดจนสังคม สมาคม ที่เคยทำามาก่อนบ้างตามความเหมาะสม  ควรทำาความเข้าใจและปลอบโยนเป็นกำาลังใจให้ผู้ป่วย  
ควรมกีารหมนุเวยีนผดู้แูล กรณผีปู้ว่ยชว่ยเหลอืตนเองไมไ่ด ้เนอื่งจาก ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานาน 
มาพบแพทย์ตามนัด รับประทานยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้องและ ครบถ้วน หากมีอาการผิดปกติให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น แขน-ขาอ่อนแรง หรือชามากขึ้น ง่วงซึม  สับสนมากขึ้น พูดไม่ได้  ไม่เข้าใจคำพูดมากขึ้น มีไข้ติดต่อกันเกิน 3 วัน ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะขุ่น มีกลิ่นเหม็น เป็นต้น  
กรณีที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ให้ติดต่อสถานบริการ ใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือศูนย์บริการสาธารณสุขตามสิทธิ การรักษาของผู้ป่วย   หากมีปัญหาในการดูแลผู้ป่วยควรปรึกษาทีมสุขภาพ

ที่มาของบทความ
     คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ฉบับผู้ป่วยและผู้ดูแล จัดทำโดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
 

ความคิดเห็น

วันที่: 08-08-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
Tel: 090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealthEmail: professorhealthproduct@gmail.com